اعضای هیات علمی

 


دکتر سعيد سرکار
رئيس مرکز تحقيقات علوم و تکنولوژي در پزشکي

 

 


دکتر علیرضا احمدیان
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

 


دکتر رضا صابر
 


دکتر تبسم هوشمند

آخرین اخبار

مقالات