مقالات
مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي به عنوان اولين مركز تحقيقاتي در زمينه كاربرد علوم و مهندسي در حوزه پزشكي در کشور، در سال 1373 در مجتمع بيمارستاني امام¬خميني به عنوان بزرگترين مجتمع بيمارستاني کشور وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران تأسيس گرديد تا با فراهم¬سازي بستر همکاري¬هاي تنگاتنگ بين بخش¬هاي مهندسي و باليني و انجام فعاليت¬هاي پژوهشي در راه استقلال صنعتي كشور و توسعه فناوريهاي طراحي و ساخت تجهيزات نوين پزشكي با توجه به ملاحظات بومي گام بردارد. در پي گسترش فعاليت اين مرکز و تخصصي تر شدن تحقيقات و فعاليتها، در سال 1389، دو مرکز ديگر با نامهاي مرکز تحقيقات تصويربرداري سلولي- مولکولي و مرکز تحقيقات فناوريهاي بيومديکال و رباتيک ايجاد شد که ايجاد ساختار بزرگتري را ضروري مي نمود، تا زمينه¬هاي قرارگيري ميهنمان را در زمرة کشورهاي پيشگام در حوزه فناوري¬هاي نوين پزشکي فراهم نمايد. از جمله برنامه¬هاي اين مجموعه گسترش مرزهاي دانش و تلاش در جهت آموزش و پژوهش فناوريهاي پيشرفته پزشکي در سطح جهاني و تربيت نيروي انساني توانمند در حوزة فناوريهاي پيشرفته پزشکي به منظور توسعه و ارتقاي سطح سلامت کشور، بررسي، شناسايي و كمك به رفع نيازهاي بخش¬هاي مختلف خدمات بهداشتي و درماني کشور در زمينه توسعه و بکارگيري تكنولوژي و ايجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتكران مراكز علمي و پژوهشي داخل و خارج كشور مي-باشد.